•  strona główna 
  •  mapa serwisu 
  •  kontakt
  •  polityka prywatności 
  •  linki 
  •  wyszukiwarka                                                             
  • 
    


Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6
Slideshow Image 7
Kalendarz odbioru odpadów 2024
Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku
Sołecka Strategia
Rozwoju Wsi


Oficjalna strona Pobiednej
strona główna Infrastruktura Wodociąg w Pobiednej

Wodociąg w Pobiednej

16 lipca 2020 r.1 Lokalizacja i opis ujęcia wody
Ujęcie wody położone jest w Pobiednej przy ul. Hetmańskiej, powyżej zabudowań wsi ok. 400 m od granicy Państwa. Jest to ujęcie podziemne, jednak woda co się bardzo rzadko zdarza pobierana jest z bardzo małych głębokości. Ujęcie składa się z 6 studni kopanych o głębokościach 0,7 - 1,5 m, położonych w obszarze dwóch pól ujęciowych. Woda pierwszego poziomu wód gruntowych napływa do studni poprzez dno oraz system drenażowy i spływa grawitacyjnie do zbiornika wody czystej. Cały system wodociągowy wykonany został przed 1945 r. i sukcesywnie był modernizowany, naprawiany i konserwowany.

2 Pole ujęciowe nr 1
W obszarze tego pola znajdują się 4 studnie kopane.Studnia nr 1
Studnia kopana do głębokości 0,90 m, obudowa betonowa fi 750 mm. Dno wypełnione żwirem. Na głębokości 0,85 m znajduje się przelew do studni nr 2. Poziom wody w studni utrzymuje się na wysokości przelewu. Do studni doprowadzony jest, tuż przy dnie, sączek drenarski fi 2 cale o nieznanym przebiegu. Woda do studni napływa poprzez dno i wspomniany dren. Studnia wzniesiona jest ponad teren 0,5 m i przykryta jest płytą betonową z włazem typu ciężkiego fi 0,53 m.

Studnia nr 2
Studnia kopana do głębokości 0,9 m, obudowa z kręgów betonowych fi 750 mm. Dno wypełnione żwirem . Na głębokości 0,8 m znajduje się odpływ żeliwny fi 80 mm do studni nr 3. Poziom wody w studni utrzymuje się na wysokości przelewu. Studnia wyniesiona jest ponad teren 0,2 m i przykryta jest płytą betonową z włazem typu ciężkiego fi 0,53 m.

Studnia nr 3
Studnia kopana do głębokości 0,7 m, obudowa z kręgów betonowych fi 750 mm. Dno żwirowo - kamieniste. Na głębokości 0,65 m znajdują się rury doprowadzające wodę ze studni nr 2 i 4. Odpływ wody odbywa się grawitacyjnie, rurą fi 100 mm zamontowaną na głębokości 0,7 m, do studni nr 5 położonej w odległości ok. 50 m po drugiej stronie drogi w polu ujęciowym nr 2. Poziom wody w studni utrzymuje sie na wysokości przelewu. Studnia posadowiona jest równo z terenem i przykryta kopułą betonową z włazem fi 0,57 m.Studnia nr 4
Studnia kopana na głębokości 0,9 m, obudowa z kręgów betonowych fi 750 mm. Dno żwirowo - kamieniste. Na głębokości 0,7 m, znajduje się rura odprowadzająca grawitacyjnie wodę, napywającą do studni przez dno, do studni nr 3. Poziom wody w studni utrzymuje się na wysokości przelewu. Studnia posadowiona jest 0,2 m ponad terenem i przykryta płytą betonową z włazem. Pole ujęciowe nr 1 zajmuje obszar o powierzchni 2236 m2 tj. 52 m x 43 m.

3 Pole ujęciowe nr 2
W obszarze pola ujęciowego nr 2 znajdują się dwie studnie kopane i zbiornik wody.Studnia nr 5
Jest to studnia o głębokości 1,7 m posadowiona na skale. Obudowa studni jest betonowa o wymiarach 2,9 m x 2,85 m. Na głębokości 1,0 m zajduje się podsypka filtracyjna i sączki drenarskie kamionkowe fi 50 mm w ilości 16 sztuk ułożone promieniście wokół studzienki zbudowanej z cegły o fi 700 mm i głebokości 0,7 m. Do studni doprowadzony jest rurociąg z pola ujęciowego nr 1 fi 100 mm AC. W dnie studzienki z cegły znajduje się odpływ kamionkowy fi 100 mm do zbiornika wody. Studnia przykryta jest płytą betonową z kominem betonowym, stożkowym, u podstawy fi 0,90 m u góry fi 0,70 m zkończonym włazem żeliwnym.

Studnia nr 6
Studnia kopana o głebokości 1,6 m, obudowa z kamienia o wymiarach 1,45 m x 1,15 m częściowo wmurowana w skałę. Dno wysypane podsypką filtracyjną. Studnia zasilana jest w wodę przez dno i ścianki boczne.

W dnie znajduje się rura AC fi 100 mm odprowadzająca wodę do zbiornika. Studnia przykryta jest płytą betonową 1,2 m x 2,1 m z włazem typu ciężkiego.

4 Zbiornik wody czystej
Zbiornik, tak jak całe ujęcie został wybudowany długo przed 1945 r. Jest to konstrukcja betonowa, dwukomorowa o pojemności 2 x 67 m3. Ponadto w zbiorniku znajduje się komora betonowa o pojemności 30 m3 wypełniona grysem marmurowym. Woda do zbiornika doprowadzana jest grawitacyjnie rurą fi 150 mm, przepływa przez złoże marmurowe i dalej wypełnia komory. Z komór doprowadzona jest grawitacyjnie do sieci wodociągowej i odbiorców.Pole ujęciowe nr 2 zajmuje obszar o powierzchni 1080 m2 tj. 40 m x 27 m. W związku z częstymi awariami sieci wodociągowej co wiązało się z brakami wody w sieci wodociągowej i na ujęciu, w latach 2000 -ych zdecydowano o wywierceniu w polu ujęciowym nr 2 odatkowej studni głębinowej. Studnia została wywiercona do głębokości 74 m, a woda pobierana jest z głębokości 54 m. Używanie studni głębinowej zostało zaplanowane jako awaryjne w przypadku niedostatecznego zaopatrzenia w wodę ze studzien, które są podstawowym źródłem zasilania Pobiednej w wodę. Niestety w ostatnich latach przez bardzo duże ubytki wody w sieci nawet użycie dodatkowej studni głębinowej nie było w stanie dostarczyć mieszkańcom odpowiedniej ilości wody.

Całe ujęcie wody zostało tak zaplanowane i wybudowane, że od kilkuset lat zabezpiecza mieszkańców Pobiednej w wodę pitną. Ujęcie jest praktycznie bezobsługowe a obsługa ogranicza się do systematycznej kontroli. Ujęcie (poza niedawno wywierconą studnią) działa bez pomp, a woda dla mieszkańców dostarczana jest grawitacyjnie. Ponieważ ujęcie znajduje się znacznie powyżej zabudowań Pobiednej to mieszkańcy bloków nawet na górnych piętrach mają dobre ciśnienie wody w kranach.

4 Sieć wodociągowa
Cała długość sieci wodociągowej na terenie Pobiednej wynosi kilkanaście kilometrów. Rurociągi wykonane są z różnych materiałów. Nastarsze, które są równocześnie głównymi rurociągami są wykonane z rur azbestowo - cementowych i właśnie one są najczęstszymi przyczynami awarii (należy w tym miejscu wspomnieć, że używanie rur azbestowo - cementowych nie ma wpływu na jakość wody i używanie tych rur jest całkowicie bezpieczne dla odbiorców wody pitnej). Część rurociągu wykonana jest z rur stalowych a pozostałe odcinki z tworzyw sztucznych. Nietety pomimo upływu 75 lat odkąd mieszkańcami Pobiednej są Polacy nadal nie ma planów sieci wodociągowej w Pobiednej. W dużej części nie wiadomo gdzie znajdują się rurociągi i jaki mają przebieg co jest dużym problemem podczas awarii lub niekontrolowanych wycieków wody. Nie wszystkie budynki są podłączone do sieci wodociągowej, a bywa nawet tak, że jedna strona zabudowań ulicy ma wodę wodociągową a druga nie, tak jest np. w końcowej części ulicy Strzeleckiej i ulicy Dworcowej.

5 Jakość wody
Ujmowana woda jest wodą kwaśną o zmiennym pH stwierdzonym od 5,54 - 6,0. Analiza dostępnych badań wody ujęcia w stosunku do stwierdzonych wydatków pozwala zauważyć zależność pH od wielkości opadów. Im mniejsze opady tym woda bardziej kwaśna. Świadczy to o zasilaniu ujęcia wodami wgłębnymi. Innych odstępstw  od normy dla wód pitnych, nie stwierdzono.Ujęcie jest pod stałym nadzorem Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lubaniu.

Opracował: Leszek Bartnik na podstawie materiałów własnych oraz tekstu Grzegorza Kościelniaka.
Dołącz do nas

Kalendarium
Czy wiesz, że...
Zdjęcie tygodnia
Pocztówka miesiąca
Panorama
Wirtualny cmentarz
Informator SMS
Polecane linki


Wszystkie materiały na tej stronie objęte są pełnym prawem autorskim,
osoby zainteresowane ich wykorzystaniem (w całości, lub części) proszone są o uprzedni kontakt z redakcją serwisu www.pobiedna.pl.


copyright © pobiedna.pl 2007-2023          Statystyki obsługuje system statystyk stat4u